Cwestiynau Cyffredin

Er mwyn eich helpu i ddod o hyd i'r wybodaeth rydych chi'n chwilio amdani, rydym wedi trefnu'r cwestiynau cyffredin a'r atebion fesul pwnc.

Dewiswch ddolen isod:

Gwneud cais i'r Tribwynlys

Pryd allaf i wneud cais i’r tribiwnlys?

Mae Deddf Daliadau Amaethyddol 1986 yn pennu terfynau amser pendant ar gyfer gwneud rhai mathau o geisiadau. Nid oes modd ymestyn y terfynau amser hyn.

Gallwch wneud cais i’r Tribiwnlys o dan Ddeddf Draenio Tir 1991 unrhyw bryd.

Sut ydw i’n gwneud cais i’r tribiwnlys?

Er mwyn gwneud cais, rhaid i chi lenwi’r ffurflen gais berthnasol a’i hanfon i Dribiwnlys Tir Amaethyddol Cymru. Gallwch anfon eich cais drwy’r post neu e-bost.

Gallwch lawrlwytho ffurflenni cais a llyfrynnau canllaw o wefan y Tribiwnlys. Fel arall, os hoffech i ni anfon ffurflen gais neu lyfryn canllaw atoch, cysylltwch â swyddfa’r Tribiwnlys.

Beth sydd angen i mi ei ddweud wrthych?

Mae adran ganllaw’r ffurflen gais yn disgrifio’r wybodaeth a’r dogfennau ychwanegol y dylai ceiswyr eu hanfon gyda’u cais. Gall methu â chynnwys gwybodaeth a dogfennau o’r fath ohirio’r achos.

Os oes gennych chi wybodaeth neu dystiolaeth sy’n cefnogi eich cais, dylech ei chynnwys wrth anfon eich cais.

A oes rhaid i mi dalu ffi i’r tribiwnlys?

Nid oes rhaid i chi dalu ffi am wneud cais i’r Tribiwnlys.

Rhaid i bartïon dalu unrhyw gostau sy’n codi o ganlyniad i wneud cais e.e. costau teithio i fynychu’r gwrandawiad.

Beth fydd yn digwydd ar ôl i’r Tribiwnlys dderbyn fy nghais?

Bydd y tribiwnlys yn cadarnhau ei fod wedi derbyn eich cais. Bydd y tribiwnlys yn cofrestru eich achos o fewn 10 diwrnod gwaith neu’n ysgrifennu atoch i ofyn am fwy o wybodaeth.

Ar ôl i’ch achos gael ei gofrestru, anfonir copi o’r Cais at y parti a enwir fel yr Ymatebydd.

Beth os oes gen i anghenion ychwanegol?

Gofalwch eich bod yn rhoi gwybod i ni am unrhyw anghenion ychwanegol sydd gennych wrth anfon eich cais atom. Er enghraifft, dylech ddweud os ydych chi angen arwyddwr neu gyfieithydd yn y gwrandawiad neu os oes angen unrhyw drefniadau ychwanegol fel y gallwch chi ddod i’r gwrandawiad.

A allaf i anfon cais i’r tribiwnlys mewn e-bost?

Mae Tribiwnlys Tir Amaethyddol Cymru yn derbyn ceisiadau a gohebiaeth drwy e-bost.

A oes rhaid i mi anfon dogfennau gwreiddiol gyda’r cais?

Nid oes rhaid i chi anfon dogfennau gwreiddiol. Yn y lle cyntaf, darparwch lungopïau. Os bydd gwrandawiad, efallai y gofynnir i chi ddarparu’r dogfennau gwreiddiol.

A oes dyddiad cau ar gyfer gwneud cais?

Mae’r llyfrynnau canllaw yn cynnwys gwybodaeth bwysig am geisiadau, terfynau amser a gweithdrefnau’r tribiwnlys.

A all fy nghynrychiolydd anfon a derbyn dogfennau ar fy rhan?

Gall eich cynrychiolydd anfon y cais ac unrhyw wybodaeth ar eich rhan.

Os yw’r ffurflen gais wedi’i llofnodi gan unrhyw un heblaw’r ymgeisydd, dylai’r unigolyn hwnnw nodi ym mha rinwedd neu o dan ba awdurdod y mae wedi gwneud hynny. Dylid cynnwys copi o’r awdurdod ysgrifenedig gyda’r cais.

A all y tribiwnlys argymell unrhyw gynrychiolwyr i’m helpu gyda’m cais?

Fel corff barnwrol, ni all y tribiwnlys argymell cynrychiolwyr na rhoi cyngor ar geisiadau.

Beth fydd yn digwydd os byddaf yn dewis tynnu fy nghais yn ôl?

Gall yr ymgeisydd neu ei gynrychiolydd dynnu cais yn ôl unrhyw bryd. Dylid hysbysu’r tribiwnlys yn ysgrifenedig.

Beth fydd yr Ymatebydd yn ei wneud gyda’m cais?

Ar ôl i’ch cais gael ei anfon ymlaen at y parti a enwir fel yr Ymatebydd, bydd rhaid iddo ymateb o fewn cyfnod penodol. Caiff copi o unrhyw ymatebion a dderbynnir ei anfon atoch.

Oni bai bod y cais yn cael ei dynnu’n ôl neu ei ddatrys trwy gytundeb, bydd y mater yn mynd ymlaen i wrandawiad lle bydd y tribiwnlys yn gwneud penderfyniad.

A oes yna derfynau amser ar gyfer ymateb i’r tribiwnlys?

Cewch wybod am unrhyw derfynau amser ar gyfer ymateb i’r tribiwnlys.

Gall y terfynau amser hyn gael eu hymestyn, ond dim ond os bydd cadeirydd y tribiwnlys o’r farn bod yna resymau da dros wneud hynny. Mae Gorchymyn Tribiwnlysoedd Tir Amaethyddol (Rheolau) 2007 yn esbonio beth fydd yn digwydd os na fyddwch yn ymateb i gais o fewn yr amser a ganiateir gan y rheolau.

A fydd fy nghais yn cael ei gadw’n gyfrinachol?

Dim ond y bobl sy’n rhan o’r achos fydd yn cael gweld y wybodaeth a ddarperir i’r tribiwnlys mewn cysylltiad â chais.

Fodd bynnag, mae gwrandawiadau’n cael eu cynnal yn gyhoeddus. Pan fydd achos yn mynd ymlaen i wrandawiad ffurfiol, bydd yr holl wybodaeth a ddarparwyd gan unrhyw barti yn dod yn wybodaeth gyhoeddus oni bai bod yna resymau eithriadol sy’n golygu y byddai’n well i’r achos gael ei gynnal yn breifat.

Sut bydd dogfennau’n cael eu hanfon ataf?

Caiff yr holl ddogfennau gweithdrefnol eu hanfon atoch trwy wasanaeth Dosbarthiad a Gofnodwyd neu Ddosbarthiad Arbennig y Post Brenhinol.

A allaf i wneud fy nghais yn y Gymraeg?

Mae Tribiwnlys Tir Amaethyddol Cymru yn derbyn ceisiadau a gohebiaeth yn y Gymraeg.

Gallwch lawrlwytho ffurflenni cais a llyfrynnau canllaw o wefan y Tribiwnlys. Fel arall, os hoffech i ni anfon ffurflen gais neu lyfryn canllaw atoch, cysylltwch â swyddfa’r Tribiwnlys.

A all y tribiwnlys roi cyngor i mi?

Corff barnwrol annibynnol yw’r tribiwnlys, felly mae’n rhaid iddo fod yn ddiduedd wrth fynd i’r afael ag anghydfodau. Gall ysgrifenyddiaeth y tribiwnlys ddarparu cyngor ar weithdrefnau’r tribiwnlys; er hynny, ni all y tribiwnlys ddarparu canllawiau neu gyngor cyfreithiol ar sut i gyflwyno achos.

Beth os bydd rhan o’m tir yng Nghymru a rhan arall yn Lloegr?

Os bydd rhan o’ch tir yng Nghymru a rhan arall yn Lloegr, y tribiwnlys ar gyfer yr ardal lle mae’r rhan fwyaf o’ch tir fydd yn ystyried y cais.

Faint o amser ar ôl i’r tribiwnlys dderbyn y cais y mae’n cyhoeddi penderfyniad?

Bydd yr amserlen yn amrywio yn dibynnu ar y math o achos ond mae’r tribiwnlys wastad yn gwneud ei orau glas i fynd i’r afael â cheisiadau yn brydlon.

Derbyn cais gan y Tribwynlys

Beth sy’n digwydd os byddaf yn derbyn copi o gais gan y tribiwnlys?

Bydd gennych gyfle i ymateb i’r cais. Bydd y tribiwnlys yn darparu ffurflen ar gyfer eich ymateb ac yn rhoi gwybod i chi am y terfynau amser perthnasol.

Beth sy’n digwydd i’r ymateb a anfonaf i’r tribiwnlys?

Bydd y tribiwnlys yn cadarnhau ei fod wedi derbyn eich ymateb ac yn anfon copi ohono i bob parti arall o fewn 10 diwrnod gwaith.

Ar ôl i’r tribiwnlys dderbyn ymateb a’i anfon i’r partïon perthnasol, rhoddir camau ar waith i ddatrys y cais naill ai drwy gytundeb neu drwy fynd â’r mater i wrandawiad.

A oes yna derfynau amser ar gyfer ymateb i’r tribiwnlys?

A oes yna derfynau amser ar gyfer ymateb i’r tribiwnlys?

Gall y terfynau amser gael eu hymestyn, ond dim ond os bydd cadeirydd y tribiwnlys o’r farn bod yna resymau da dros wneud hynny. Mae Gorchymyn Tribiwnlysoedd Tir Amaethyddol (Rheolau) 2007 yn esbonio beth fydd yn digwydd os na fyddwch yn ymateb i gais o fewn yr amser a ganiateir gan y rheolau.

A all y tribiwnlys roi cyngor i mi?

Corff barnwrol annibynnol yw’r tribiwnlys, felly mae’n rhaid iddo fod yn ddiduedd wrth fynd i’r afael ag anghydfodau. Gall ysgrifenyddiaeth y tribiwnlys ddarparu cyngor ar weithdrefnau’r tribiwnlys; er hynny, ni all y tribiwnlys ddarparu canllawiau neu gyngor cyfreithiol ar sut i gyflwyno achos.

A allaf i ymateb yn y Gymraeg?

Mae Tribiwnlys Tir Amaethyddol Cymru yn derbyn gohebiaeth yn y Gymraeg.

Gallwch lawrlwytho ffurflenni ymateb a llyfrynnau canllaw o wefan y Tribiwnlys. Fel arall, os hoffech i ni anfon ffurflen ymateb neu lyfryn canllaw, cysylltwch â swyddfa’r Tribiwnlys.

A all fy nghynrychiolydd anfon a derbyn dogfennau ar fy rhan?

Gall eich cynrychiolydd anfon unrhyw wybodaeth ar eich rhan.

Dylid cynnwys copi o’r awdurdod ysgrifenedig gyda’r dogfennau.

A all y tribiwnlys argymell unrhyw gynrychiolwyr i’m helpu?

Fel corff barnwrol, ni all y tribiwnlys argymell cynrychiolwyr na rhoi cyngor ar geisiadau.

Sut bydd dogfennau’n cael eu hanfon ataf?

Caiff yr holl ddogfennau gweithdrefnol eu hanfon atoch trwy wasanaeth Dosbarthiad a Gofnodwyd neu Ddosbarthiad Arbennig y Post Brenhinol.

A fydd fy nghais yn cael ei gadw’n gyfrinachol?

Dim ond y bobl sy’n rhan o’r achos fydd yn cael gweld y wybodaeth a ddarperir i’r tribiwnlys mewn cysylltiad â chais.

Fodd bynnag, mae gwrandawiadau’n cael eu cynnal yn gyhoeddus. Pan fydd achos yn mynd ymlaen i wrandawiad ffurfiol, bydd yr holl wybodaeth a ddarparwyd gan unrhyw barti yn dod yn wybodaeth gyhoeddus oni bai bod yna resymau eithriadol sy’n golygu y byddai’n well i’r achos gael ei gynnal yn breifat.

Sut ydw i’n anfon fy ymateb i’r tribiwnlys?

Mae’n rhaid i chi anfon unrhyw wybodaeth i Dribiwnlys Tir Amaethyddol Cymru. Gallwch anfon gwybodaeth i’r Tribiwnlys drwy’r post neu e-bost.

Beth fydd yn digwydd os byddaf yn dewis tynnu fy ymateb i gais yn ôl?

Mae’n rhaid i chi hysbysu’r tribiwnlys yn ysgrifenedig.

Os na fydd cais yn cael ei dynnu yn ôl, beth fydd yn digwydd?

Os yw’r ymgeisydd yn dymuno parhau â’r cais i’r tribiwnlys, bydd gwrandawiad yn cael ei drefnu. Cysylltir â chi os oes angen cynnal gwrandawiad.

Ffioedd

A oes rhaid i mi dalu ffi i’r tribiwnlys?

Nid oes rhaid i chi dalu ffi am wneud cais i’r Tribiwnlys.

Rhaid i bartïon dalu unrhyw gostau sy’n codi o ganlyniad i wneud cais e.e. costau teithio i fynychu’r gwrandawiad.

A allaf hawlio costau a threuliau gan y parti arall?

A allaf hawlio costau a threuliau gan y parti arall?

Mae’r tribiwnlys wedi gwneud gorchymyn i’r parti arall dalu arian i mi. Beth sy’n digwydd os nad yw’r parti arall yn cydymffurfio â gorchymyn y tribiwnlys?

Nid oes gan y tribiwnlys unrhyw awdurdodaeth i orfodi’r gorchymyn. Mae’n rhaid i’r partïon wneud cais i’r Llys Sirol am ad-daliad, a gallant ofyn am gyngor cyfreithiol neu gyngor gan y Ganolfan Cyngor ar Bopeth.

Gwrandawiadau

A fydd gwrandawiad?

Ni fydd gwneud cais i Dribiwnlys Tir Amaethyddol Cymru yn arwain at wrandawiad o reidrwydd. Mae llawer o achosion yn cael eu datrys rhwng y partïon heb yr angen am wrandawiad.

Pryd fyddwch chi’n rhoi gwybod i mi am ddyddiad y gwrandawiad?

Bydd y tribiwnlys yn rhoi gwybod i bartïon am ddyddiad, amser a lleoliad y gwrandawiad. Bydd y tribiwnlys yn rhoi gwybod i bartïon o leiaf 14 diwrnod cyn y gwrandawiad.

Ble fydd y gwrandawiad?

Cynhelir gwrandawiadau mewn lleoliad addas heb fod yn bell o’r tir dan sylw.

Pryd fydd y gwrandawiad?

Cynhelir y gwrandawiad ar ddyddiad sy’n gyfleus i bob parti ac i’r tribiwnlys.

Faint o’r gloch fydd y gwrandawiad yn dechrau ac am faint y bydd yn para?

Mae gwrandawiadau’n dechrau am 10:00 am fel arfer. Maent yn para drwy’r dydd gan amlaf, ond byddant wedi gorffen erbyn 5:00 pm fel rheol. Bydd y tribiwnlys yn rhoi gwybod i chi sawl diwrnod sydd wedi’i neilltuo ar gyfer eich gwrandawiad.

Pwy fydd yn y gwrandawiad?

Mae gwrandawiadau’n agored i’r cyhoedd ond, fel arfer, dim ond y partïon, y tribiwnlys a’i glerc fydd yn bresennol.

Gall y tribiwnlys fynnu bod unrhyw un sydd wedi gwneud datganiad tyst, affidafid neu adroddiad arbenigol yn bresennol yn y gwrandawiad.

Beth fydd yn digwydd yn y gwrandawiad?

Bydd y tribiwnlys yn esbonio’r weithdrefn ar y dydd ond bydd y ddau barti’n cael digon o gyfle i gyflwyno eu hachos i’r tribiwnlys a gofyn cwestiynau. Bydd aelodau’r tribiwnlys hefyd yn gofyn cwestiynau er mwyn iddynt ddod i benderfyniad.

A oes rhaid i mi ddod i’r gwrandawiad?

Byddai’n dda o beth i chi ddod i’r gwrandawiad fel y gall y tribiwnlys glywed yr hyn sydd gennych chi i’w ddweud am y cais. Efallai y bydd y tribiwnlys am ofyn cwestiynau i chi. Efallai yr hoffech chi ofyn cwestiynau hefyd.

A oes rhaid i mi gael cynrychiolaeth gyfreithiol?

Nid oes angen i chi gael cynrychiolaeth gyfreithiol.

Os na fydd partïon yn cael eu cynrychioli, bydd y cadeirydd yn esbonio’r materion yn yr achos a gweithdrefnau’r tribiwnlys. Fodd bynnag, ni all y tribiwnlys gynghori partïon ynglŸn â rhinweddau eu hachos neu sut i weithredu.

A allaf i ddod â rhywun gyda mi i’r gwrandawiad?

Mae gwrandawiadau’r tribiwnlys yn agored i’r cyhoedd, felly gall unrhyw un fod yn bresennol. Ni chaniateir i dystion roi tystiolaeth mewn achos oni bai bod y tribiwnlys wedi derbyn hysbysiad ffurfiol a bod datganiad tyst wedi’i ddarparu.

A allaf i ofyn i rywun siarad ar fy rhan?

Mae angen i chi ysgrifennu i’r tribiwnlys i’w hysbysu am eich bwriad a darparu enw a chyfeiriad y sawl a fydd yn dod i siarad ar eich rhan. Bydd y tribiwnlys yn rhoi gwybod i’r partïon eraill am eich bwriad.

Beth os byddaf i angen mwy o amser cyn y gwrandawiad i gyflwyno tystiolaeth?

O dan rai amgylchiadau, gall y tribiwnlys gytuno i ohirio gwrandawiad. Fodd bynnag, bydd angen argyhoeddi’r tribiwnlys bod modd cyfiawnhau hynny. Bydd angen i chi gyflwyno cais ysgrifenedig i’r tribiwnlys yn nodi eich bod am i’r gwrandawiad gael ei ohirio a’r rhesymau dros hynny.

Pam mae’n rhaid i mi lenwi ffurflen bresenoldeb?

Rhaid i bob parti roi gwybod i’r tribiwnlys a yw’n bwriadu bod yn bresennol neu gael ei gynrychioli yn y gwrandawiad. Rhaid i’r partïon nodi hefyd a ydynt yn bwriadu dod ag unrhyw dystion gyda nhw.

Os byddwch chi’n gwneud unrhyw newidiadau i’r bobl a restrir ar eich ffurflen bresenoldeb, dylech roi gwybod i’r tribiwnlys yn syth.

A allaf i hawlio treuliau?

Ni all y tribiwnlys dalu treuliau.

A allaf i neu fy nghynrychiolydd/tystion gyflwyno tystiolaeth yn y Gymraeg?

Mae’r Gymraeg a’r Saesneg yn cael eu trin yn gyfartal a gellir cyflwyno tystiolaeth yn y naill iaith neu’r llall.

Os ydych chi neu’ch cynrychiolydd/tystion am gyflwyno tystiolaeth yn y Gymraeg, dylech chi roi gwybod i’r tribiwnlys cyn y gwrandawiad er mwyn iddo drefnu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd.

A fydd y gwrandawiad yn cael ei gynnal yn breifat?

Bydd pob gwrandawiad yn cael ei gynnal yn gyhoeddus oni bai bod yna resymau eithriadol dros gynnal y gwrandawiad yn breifat. Os hoffech chi i’r gwrandawiad gael ei gynnal yn breifat, rhaid i chi ysgrifennu i’r tribiwnlys gan nodi’r rhesymau llawn dros eich cais.

Sut cyflwynir tystiolaeth mewn gwrandawiad?

Fel arfer, cyflwynir tystiolaeth ar lw neu gadarnhad. Gall partïon gyflwyno tystiolaeth, galw tystion, holi tystion ac annerch y tribiwnlys.

Adroddiadau annibynnol

Beth yw adroddiad draenio annibynnol?

Mae adroddiad draenio annibynnol ond yn berthnasol i geisiadau sy’n cael eu gwneud o dan Ddeddf Draenio Tir 1991.

Adeg cofrestru, bydd y tribiwnlys yn gofyn i Weinidogion Cymru am adroddiad technegol. Bydd arbenigwr draenio annibynnol yn ymweld â’r tir perthnasol ac yn siarad â’r ddau barti. Bydd yr adroddiad naill ai’n argymell i’r tribiwnlys nad oes angen gwneud unrhyw waith, neu’n nodi pa waith y dylid ei wneud.

Mae’r tribiwnlys yn ystyried yr adroddiad ond nid oes rhaid iddo dderbyn yr argymhellion a wneir.

Beth yw Asesiad o Incwm Blynyddol Net?

Mae Asesiad o Incwm Blynyddol Net ond yn berthnasol i geisiadau ar gyfer olyniaeth i denantiaeth. Ni all ymgeiswyr ar gyfer olyniaeth i denantiaeth fod yn feddianwyr unedau masnachol eraill ar wahân o dir amaethyddol.

Mae Asesiad o Incwm Blynyddol Net yn pennu incwm blynyddol net uned o dir amaethyddol. Bydd swyddog arbenigol yn ymweld â’r tir perthnasol ac yn siarad â’r ddau barti.

Gall yr Ymgeisydd, yr Ymatebydd neu’r tribiwnlys ofyn am asesiad. Dylech gysylltu â’r tribiwnlys os hoffech chi ofyn am Asesiad o Incwm Blynyddol Net.

Er bydd yr asesiad yn cynorthwyo’r tribiwnlys yn aml, ni fydd yn rhwymo’r tribiwnlys.

A oes rhaid i mi dalu am yr adroddiad draenio annibynnol neu’r Asesiad o Incwm Blynyddol Net?

Nid oes rhaid i bartïon dalu am yr adroddiad draenio annibynnol neu’r Asesiad o Incwm Blynyddol Net.

A fyddaf i’n derbyn copi o’r adroddiad draenio annibynnol neu’r Asesiad o Incwm Blynyddol Net?

Anfonir copi o’r adroddiad at bob parti.

A allaf i wneud sylwadau ar yr adroddiad draenio annibynnol neu’r Asesiad o Incwm Blynyddol Net?

Bydd cyfle i bartïon wneud sylwadau ar yr adroddiad. Bydd cyfle hefyd i bartïon ofyn cwestiynau i awdur yr adroddiad yn ystod gwrandawiad y tribiwnlys.

Ymweliadau safle

Beth yw ymweliad safle?

Ystyr ymweliad safle yw archwiliad o’r tir y mae’r cais yn berthnasol iddo.

Gall y tribiwnlys archwilio’r adeiladau, y tir ac unrhyw dda byw, cyfarpar a chynnyrch.

A allaf i ddweud unrhyw beth wrth banel y tribiwnlys yn ystod yr ymweliad safle?

Gall y ddau barti dynnu sylw at unrhyw elfen ffisegol o’r eiddo y maent am i’r tribiwnlys ei gweld. Fodd bynnag, ni all partïon wneud unrhyw sylwadau yn ystod yr archwiliad. Dim ond yn y gwrandawiad y mae modd gwneud sylwadau, a hynny ar lafar neu ar bapur.

Ym mha fathau o achosion y mae angen i’r tribiwnlys gynnal archwiliad o’r safle?

Bydd angen i’r tribiwnlys gynnal archwiliad ar gyfer bron pob achos.

Faint o rybudd fydd y tribiwnlys yn ei roi cyn cynnal archwiliad?

Bydd y tribiwnlys yn rhoi o leiaf 24 awr (neu 7 diwrnod mewn achosion draenio tir) o rybudd cyn cynnal unrhyw ymweliad safle.

Pryd y cynhelir yr ymweliad safle?

Bydd y tribiwnlys yn rhoi gwybod i bartïon yn y gwrandawiad pryd y cynhelir yr ymweliad safle. Fel arfer, cynhelir ymweliadau safle cyn cyflwyno tystiolaeth.

Pa drefniadau bioddiogelwch fydd ar waith yn ystod yr ymweliad safle?

Mae’r tribiwnlys yn dilyn canllawiau bioddiogelwch Llywodraeth Cymru. Disgwylir i bawb ddiheintio eu hesgidiau.

Penderfyniadau

Sut mae’r tribiwnlys yn gwneud ei benderfyniad?

Bydd y tribiwnlys yn ystyried yr holl dystiolaeth er mwyn gwneud ei benderfyniad. Mae’r dystiolaeth yn cynnwys y dogfennau y mae pob parti’n eu hanfon cyn y gwrandawiad a’r hyn a ddywedir yn y gwrandawiad.

Faint o amser mae’r tribiwnlys yn ei gymryd i gyhoeddi ei benderfyniad?

Fel arfer, bydd y tribiwnlys yn cyhoeddi ei benderfyniad o fewn 30 diwrnod gwaith i’r gwrandawiad.

A allaf i ofyn am adolygiad o benderfyniad y tribiwnlys?

Os credwch fod yna broblem dechnegol gyda’r penderfyniad a sut y cafodd ei wneud, gallwch ofyn i’r tribiwnlys adolygu’r penderfyniad. Ni fydd y tribiwnlys yn adolygu ei benderfyniad oherwydd eich bod yn anfodlon â’r penderfyniad.

Beth os oes yna gamgymeriadau gweinyddol yn fy mhenderfyniad?

Mae gan y tribiwnlys y grym i gyflwyno tystysgrifau cywiro i gywiro unrhyw gamgymeriad neu hepgoriad clercol neu ddamweiniol mewn penderfyniad. Bydd angen i chi wneud cais ysgrifenedig i’r tribiwnlys.

Beth os byddaf i’n anghytuno â phenderfyniad y tribwynlys?

Gallwch apelio i’r Uwch Dribiwnlys ar bwynt cyfreithiol.

Gallai weld cyn-benderfyniadau?

Gallwch. Bydd penderfyniadau’r tribiwnlys ar gael yn swyddfa’r tribiwnlys neu ar y wefan.

Faint o amser sydd gan yr Ymatebydd i gyflawni gorchymyn tribiwnlys?

Bydd gorchymyn y tribiwnlys yn nodi erbyn pryd y dylid cyflawni’r gorchymyn.

Danfon a dderbyn e-byst diogel gan ddefnyddio Egress Switch

Mae’r tribiwnlys wedi cyflwyno meddalwedd newydd o’r enw Egress Switch, sy’n ein helpu i ddanfon yn ddiogel e-byst a dogfennau i gyfeiriadau e-bost sydd heb eu gwarchod. Mae hyn o fudd wrth e-bostio ymgeiswyr, defnyddwyr gwasanaeth, cwmnïau cyfreithwyr ac asiantaethau eraill nad ydynt ar rwydweithiau sydd wedi’u gwarchod, gan sicrhau bod y tribiwnlys yn bodloni gofynion diogelwch a diogelu data.

Pam bod y tribiwnlys yn defnyddio Egress Switch?

Mae Egress Switch yn caniatáu i staff y tribiwnlys anfon gwybodaeth gyfrinachol i gyfrifon e-bost allanol (gan gynnwys Hotmail, Yahoo a Gmail). Mae natur gwaith y tribiwnlys yn golygu ein bod yn aml yn ymdrin â gwybodaeth sensitif, ac nid ydym am i’r wybodaeth hon fynd i’r dwylo anghywir. Mae mesurau fel gwasanaethau post gwarchodedig wedi bod ar waith ers tro. Fodd bynnag, rydym yn anfon gwybodaeth drwy e-bost fwyfwy gan fod hyn yn ffordd gyflymach a chyfleus i’r bobl rydym yn gweithio gyda nhw. Rydym felly wedi cyflwyno darn o feddalwedd hawdd ei defnyddio a fydd yn helpu i sicrhau bod unrhyw wybodaeth a anfonir drwy e-bost yn cael ei gwarchod.

Oes modd defnyddio Egress Switch am ddim?

Oes. Gall pawb sy’n derbyn e-byst drwy Egress Switch gan y tribiwnlys eu gweld ac ymateb iddynt am ddim.

Sut mae modd gweld e-byst sydd wedi’u hamgryptio drwy Egress?

Bydd angen creu cyfrif Egress y tro cyntaf y byddwch yn defnyddio’r system cyn gallu mewngofnodi i weld yr e-bost. Mae’r broses hon yn fyr ac yn syml. Er mwyn creu cyfrif, mae angen mewnbynnu cyfeiriad e-bost a gosod cyfrinair. Wedyn, bydd cod gweithredu’n cael ei anfon i’r cyfeiriad e-bost hwn er mwyn gallu mewngofnodi a darllen e-byst. Mae canllaw cam wrth gam i’r broses hon ar gael ar wefan Egress Switch.

A fydd mwy nag un person yn gallu gweld e-bost wedi iddo gael ei ddadgryptio?

Yn gyffredinol, dim ond y derbynnydd gwreiddiol sy’n gallu darllen e-byst. Fodd bynnag, mae modd addasu’r ‘gosodiadau mynediad’ i ganiatáu i eraill eu darllen. Mae hyn yn ddefnyddiol yn achos cyfeiriadau grŵp, neu os oes angen i gyfreithiwr rannu e-byst gyda chydweithwyr neu gynorthwywyr. Darllenwch am sut i wneud y newidiadau hynny.

A oes modd defnyddio cyfrifon e-bost diogel y System Cyfiawnder Troseddol (CJSM) o hyd?

Oes. Nid yw’n hanfodol i ddefnyddio Egress Switch. Fodd bynnag, byddwn yn eich annog i ymateb drwy Egress oherwydd y problemau amrywiol sydd wedi codi gyda chyfrifon CJSM (e.e. blychau post bach, costau trwyddedu).

Oes modd defnyddio Egress Switch ar ffôn symudol neu dabled?

Oes. Mae gan Egress Switch wefan sy’n addas ar gyfer dyfeisiau symudol. Hefyd mae ap Egress Switch ar gael ar gyfer dyfeisiau BlackBerry ac iPhones/iPads, a bydd hyn ar gael yn fuan ar gyfer dyfeisiau Android.

Oes modd defnyddio Egress Switch ar Apple Mac?

Oes. Mae modd gosod y cleient ar Mac OSX 10.6 ac yn uwch.

A yw Egress yn storio fy nata o gwbl?

Nid yw Egress yn trin nac yn storio unrhyw wybodaeth y mae defnyddwyr yn ei rhannu. Caiff yr wybodaeth ei hamgryptio drwy amgryptio AES 256-bit a’i drosi i becyn wedi’i warchod er mwyn ei drosglwyddo i’r derbynnydd drwy CD/DVD, cof bach USB, ffeil leol, FTP, HTTP neu atodiad e-bost. Yr unig wybodaeth y mae Egress yn ei chadw yw’r fath sy’n ymwneud â rheoli defnyddwyr, rheoli pecynnau ac archwilio. Mae Egress yn cyfrif yr wybodaeth hon yn sensitif hefyd, felly mae wedi cynllunio’r peiriant polisi i ddefnyddio trafodion gwarchodedig, dilysu manwl a chronfa ddata ar weinydd sydd wedi’i warchod a’i amgryptio.

A all Egress weld fy ngwybodaeth?

Nid yw Egress yn gallu gweld eich gwybodaeth. Mae meddalwedd y cleient Egress yn amgryptio ac yn dadgryptio’ch gwybodaeth ar eich peiriant chi, felly nid yw Egress yn gallu ei gweld.

Pwy all derbynwyr allanol gysylltu â nhw os ydyn nhw’n cael problemau technegol ag Egress Switch?

Dylent gysylltu’n uniongyrchol â thîm cymorth Egress drwy’r ffyrdd canlynol:

E-bost support@egress.com 
Ffôn 0871 376 0014

Mae cyngor a chyfarwyddyd pellach ar ddefnyddio Egress Switch ar gael ar wefan Egress.

Os oes gennych ymholiadau pellach am Egress Switch a’r defnydd ohono yn y tribiwnlys, e-bostiwch flwch post y tribiwnlys.